انتخابات نماینده مرکز برگزار شد و اقای اسماعیل غلامی و خانم ارزو محمدی به عنوان نماینده کارکنان مرکز انتخاب شدند.