زمان برگزاری ازمون همکاران  کمی و کیفی در روز ۱۰ بهمن ماه و کارشناسان پاسخ گو در ۲ روز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه  برگزار می‌گردد.